திறந்த கட்டுரைப் போட்டி 2018 
திறந்த கட்டுரைப் போட்டி 2018

பங்குபற்றுவோர் மரிச்சுக்கட்டி அல்லது பாலைக்குளி அல்லது கரடிக்குளியை சேர்ந்தவராகஇருத்தல் வேண்டும்.

பிரிவு 1 மாணவர்கள் (14 முதல் 18 வயது )
தலைப்பு: 'கல்விச் சமூகமொன்றை உருவாக்கல்'

பிரிவு 2 (வயதெல்லை இல்லை)
தலைப்பு: 'முக்கிராமங்களின் எதிர்காலம்'

 நோக்கம்:
1. ஊரைப்பற்றிய விழிப்புணர்வையும் சமூக சிந்தனையையும் ஏற்படுத்தல்,
2. எழுத்தாளர்களை வெளிக்கொணர்தல்,
3. அபிவிருத்தி தொடர்பான கருத்துக்களை சேகரித்தல்,

பரிசு: (முதலாம் பிரிவு): முதலாம் பரிசு: ரூபா 10,000.00
(இரண்டாம் பிரிவு): முதலாம் பரிசு: ரூபா 15,000.00
இரண்டாம் பரிசு: 6,000.00
மூன்றாம் பரிசு: 4,000.00 மற்றும் 10 ஆறுதல் பரிசுகள்
 
கட்டுரை: 10 பக்கங்களுக்கு மிகையாமல் இருக்க வேண்டும்
 
திகதி: கட்டுரை வந்து சேரவேண்டிய திகதி: 20/05/2018
 பரிசுத் திகதி: பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
 
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
JSM Thanseem (Project In-charge)
4th mile post,
RahmathNagar, Puttalam  changesdos@gmail.com
ChangesDo Foundation
23/03/2018


மரிச்சிக்கட்டிப் பிரதேச முக்கிராமங்களுக்கான‌ கட்டுரைப் போட்டி

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

சகலருக்கும் சமவுரிமை

இலங்கை அரசியலமைப்பின்

#பத்தாம் பிரிவு விரும்பியவர் விரும்பிய மதத்தை, கொள்கையைத் தெரிவு செய்து வாழும் உரிமையைப் பற்றிப் பேசுகின்றது

#இலங்கை அரசியலமைப்பின் 12 ம் பிரிவின் இரண்டாம் பந்தி சகலருக்கும் சமவுரிமை (Right to equality) பற்றிப் பேசுகின்றது.

#12 ம் பிரிவின் 2 ம் பந்தி இன மத அடிப்படையிலான பாரபட்சத்தை எதிர்த்துப் பேசுகின்றது

#இலங்கை அரசியலமைப்பின் 14 ம் பிரிவு பேச்சு, கூட்ட, சங்க, குடியேற்ற, இயக்க சுதந்திரம் பற்றிப் பேசுகின்றது

#இலங்கை அரசியலமைப்பின் 9 ம் பிரிவு பௌத்த மதத்துக்கான முன்னுரிமை பற்றிப் பேசும் அதே நேரம் ஏனைய மத சுதந்திரத்துக்கான உத்தரவாதத்தினையும் வழங்குகின்றது.

#மேலும் பொய்ப் பிரச்சாரம், மத நிந்தனை என்பன சட்டம் குற்றம் என்கின்றது.

இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்
23/03/2018

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

கண்ணீரை அபாயாவுக்குள் தேக்கிக்கொண்டு

இரண்டு குழந்தைகளின் தாய் அவள்
கண்ணீரை அபாயாவுக்குள் தேக்கிக்கொண்டு விடைபெறுகிறாள் வலைகுடா வேலைவாய்ப்புக்காய்.

ஏழைகளுக்கு வாழ்வழிக்க வலைகுடாவிலிருந்து நிதிபெற்றவன் நிம்மதியாய் உறங்கும்போது.

மாற்றங்கள் தேவை /இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்
25/03/2018

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

கொத்து ஒரு காரணம் இல்லை

கொத்து ஒரு காரணம் இல்லை, அதனை பிடித்து தொங்க வேண்டாம்.

முஸ்லிம்களின் பொருளாதாரத்தை சிதைத்து நம்மை ஏழைகளாக்குவது அவர்களின் துரநோக்கான சிந்தனை.

சிவில் சமூகம் ஒன்றிணைந்து பாடம் கற்பிக்கவேண்டும், ராணிப்பிரியர்களை ஓரமாக்கிவிட்டு.

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.