அடுத்து வருபவைகள் ( upcoming articles):                       1.   சகோதரி மாஷா நசீமுக்கு ஒரு திறந்த மடல்
2.   வாருங்கள அல் குர்ஆனை படிப்போம் - இது அல் குர்ஆனுடைய மாதம்.                                                                                                                                                   
3.   யார் அவர், கடவுளா அல்லது மனிதரா?    ஒரு மெகா தொடர்…….
4.   துடிக்கும் இளமைகள் - தொடர்  ஆக்கம் 
5.   கர்த்தர் அழைக்கிறார்.
                                                           

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.                                                                                                                                                                          

No comments: