ஒரு கருத்து கணிப்பீடு about Higher Education center in Musali

ஒரு கருத்து கணிப்பீடு:
முசலிப் பிரதேசத்தில் எப்படியான கல்லூரி ஸ்தாபிக்கப்படல் வேண்டும்.....?
1. கல்விக் கல்லூரி
2. தொழில்நுட்ப கல்லூரி
3. பல்கலைக்கழகம்
4. பல்கலைக்கழக கிளை
5. திறந்த பல்கலைக்கழகம்
6. வேறு.....

இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்
14/09/2018

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: