இறை வேதம் அல் குர் ஆனா 
அல்லது 
புனித பைபிளா?

               நான்காவது தொடருக்கு காத்திருங்கள்
                        எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: