‘என் மகன் ஒரு லீடர்’ புத்தகம் அதி வேக விற்பனையில் (My Son is a Leader)‘என் மகன் ஒரு லீடர்’ (My Son is a leader) புத்தகம் அதி வேக விற்பனையில் (Best selling Book)

உங்கள் வீடுகளில் இருக்க வேண்டிய இருக்க வேண்டிய புத்தகம் இது.

வாங்கிவிட்டீர்களா……………..?

கிடைக்கும் இடங்கள்:

இலைங்கையில்,
கொழும்பில்

1. Islamic Book centre, Colombo
2. Islamic Book house, Colombo
3. Hathee book centre, Colombo
4. Ikra Book house, Colombo

ஏனைய மாவட்டங்களில்
இஸ்ஸதீன் றிஸ்மின் - 0094777 367061

கத்தரில்,
அபூ ரிதா – 0974 330 90004


எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

3 comments:

Issadeen Rilwan said...

for other countries -
please call or mail to
Abu Ridha – 0974 77116213
Email -rila27@gmail.com

jiff0777 said...

புத்தக விற்பனையா? எல்லாமே மிகவும் அவசியமான தகவல்கள். நான் spicytec.com எனும் ஆங்கில ப்ளாக் ஐ நடாத்தி வருகிறேன். தமிழும் அதை பிரபல்யப் படுத்த முயற்சி செய்கிறேன். "தமிழில் தொளினுட்பம்" எனும் தலைப்பில் http://tamilspicytec.blogspot.com/ எனும் ப்ளாக் ஐ ஆரம்பித்து உள்ளேன். உங்களது ஆதரவை எதிர் பார்க்கிறேன். நன்றி..

Mohamed Ismail MZ said...
This comment has been removed by the author.