3வது முறையும் ஜனாதிபதியானால்....?3வது முறையும் ஜனாதிபதியானால்....?
இன்னும் பல பள்ளிகள்
இன்னும் பல அளுத்கமைகள்
இன்னும் பல நோலிமிட்கள்
இன்னும் பல மரிச்சிக்கட்டிகள்
இன்னும் பல நீ(நா)தி அமைச்சுக்கள்
இன்னும் பல
மாற்றங்கள் தேவை
எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: