பரிசளிப்பு விழா (Essay Competition prize giving ceremony by Author Issadeen Rilwan) 2015

எழுத்தாளர் இஸ்ஸதீன் றிழ்வான் நடாத்திய கட்டுரைப் போட்டிக்கான பரிசளிப்பு விழா இடம்: அர் ரஹ்மா முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம் கேட்போர் கூடம், வேப்பமடு, புத்தளம் நேரம்: 11:30 காலம்: 02/09/2015 (புதன் கிழமை) ஏற்பாடு: Issadeen Rilwan ChangesDo Foundation rila27@gmail.com

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: