சிவில் சமூகமாக செயற்படுவோம்


அரசியல்வாதிகளை பாராட்டி கூஜா தூக்குவதை விட்டுவிட்டு
நம் தேசிய, சமூகப் பிரச்சினைகளில் கவனம்செலுத்தும் சமூக அரசியல்வாதிகளாக பணியாற்ற‌ சிவில் சமூகமாக இருந்து அலுத்தங்கொடுப்போம்

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: