சிந்தனை 112வெற்றியாளர்களின் வரலாறுகளை மட்டுமே படிப்பதால் தொடர்ந்தும் தோல்வியாலனாகவே இருக்கிறோம். 

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: