"சாலொமோனிடம் இரதங்களையும் குதிரைகளையும் நிறுத்திவைக்க 4000 லாயங்கள் இருந்தன. அவனிடம் 12000 தொடர்ந்தும் படிக்க.....

          

  "இறை வேதம் அல் குர் ஆனா அல்லது புனித பைபிளா?" - 02

                                                                                      புனித பைபிளை பார்த்தால் ”தேவனாகிய நானே இந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் என்கிற செய்தியை அல்லது அது போன்ற ஒரு செய்தியை எங்கும் எதிலும் காணமுடியாது.

அதே நேரம் புனித பைபிளை புறட்டுகின்ற போது

 தொடர்ந்தும் படிக்க......                                                                                                                                                        

                                                                               "இறை வேதம் அல் குர் ஆனா அல்லது புனித பைபிளா?"

"இறை வேதம் அல் குர் ஆனா அல்லது புனித பைபிளா?" என்ற தலைப்பிலான, உலகம் புதுமையாக சந்தித்த, குறிப்பாக கிறிஸ்துவ மேலதிக.............
                                                                                                                                                        
                                            ஹிட்லரும் அவரது பிரதிநிதிகளும்..........
கடந்த ஆக்கத்தை அமெரிக்க ஜனாதிபதி அன்புக்குரிய பராக் ஒபாமா அவர்களுக்கான ஒரு

மேலதிகமாக........

No comments: