“மாற்று அரசியலை நோக்கிய பயணம்” Videohttps://www.facebook.com/MadawalaNewsWeb/videos/1499554653464195/இலங்கை முஸ்லிம்களின் இன்றைய அரசியல்
நிலையுடன் மாறவேண்டிய நாளைய அரசியல்
பயணம் குறித்த ஓர் ஒப்பீட்டு பார்வை.
அலசுகிறார் இளம் அரசியல் ஆய்வாளர்
சகோதரன் Issadeen Rilwan

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: