மன்னார் மாவட்ட‌, முசலிப் பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பான முன்மொழிகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் - video


மன்னார் மாவட்ட‌, முசலிப் பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பான முன்மொழிகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்

மன்னார் மாவட்ட‌, முசலிப் பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பான முன்மொழிகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்

https://youtu.be/cTKMVbisTGo


எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: