தொடரும் மழை தமிழ் நாட்டாரை அதிகம் பாதித்துவருகிறது. (Flood in Tamil Nadu)

தொடரும் மழை தமிழ் நாட்டாரை அதிகம் பாதித்துவருகிறது. 

கடவுளுடைய வரமாய்  இந்த வரவு வந்திருக்கிறதாய் ஏற்று நல்லதாய் அமைய தொடர்ந்தும் பிரார்த்திப்போம்.

எம்மால் முடிந்த உதவிகளை தொடர்வோம்.

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: