லஸ்தீனம் எமது மற்றைய தாயகம்.


அங்கு வாழ்பவர்கள் எமது மற்றைய உறவினர்கள்.
அங்கு இரத்தம் சிந்துவது வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும்.எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

1 comment:

Anonymous said...

வலைகுடாவில் அரபுகள் தூங்குகின்றன, அங்கே பலஸ்தீன அரபுகள் சவமாக்கப்படுகின்றன,

சகோதரர் றிழ்வான் அவர்களுக்கு,

நீங்கள் பலஸ்தீன பிரச்சினையை விரிவாக எழுத வேண்டும்.

சலீம்
பஹ்ரைன் - அரபு வலைகுடா