மாடு அறுப்பு தடை சட்டம்


மாடு அறுப்பு தடை சட்டத்தை ஒரு 6 மாத காலத்திற்கு அமுல்படுத்த முஸ்லிம்களாகிய நாம் அரசுக்கு ஒத்துழைப்போம்.

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: