என்ன மாதிரியான சமூகத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் ..

மகனையும்
மருமகளையும் பிரித்துப்பார்க்கும் குடும்பங்களுக்குள் வாழ்ந்துகொண்டு தான் அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் எதிராக அணிதிரள அழைப்புவிடுக்கிறோம்.
என்ன மாதிரியான சமூகத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் .. .. ம்......ம்.. ??

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: