வேர்கள் வெட்டப்பட்டால் …. தொடர் 03 (மூன்று)

வேர்கள் வெட்டப்பட்டால் …. தொடர் 03 (மூன்று)

கல்முனையைச் சேர்ந்த சகோ. இன்ரான் அவர்கள் அனுப்பி வைத்த ஒரு செய்தி: அன்பின் றிழ்வான் அவர்களுக்கு, உங்களை பற்றி சிந்திப்பதற்கு முன் என்னை பற்றி சிந்தி[ப்பது போல அழகாக தொகுக்கப்படுகின்றது, தொடரை வேண்டுகின்றேன்.          நன்றி. 18 /02/2010

முகம்மது ஆமிர் அவர்களின் கருத்து:


தொடரட்டும் உங்கள் சிந்தனைகள்,  இன்ஷா அல்லாஹ். 19/02/2010

இந்த இரண்டு சகோதர்களுக்கும் நன்றியை தெறிவித்துக்கொண்டு 3வது பகுதிக்குள் நுழைகின்றேன்.


Why Smoking Increases The Risk Of Heart Disease And Strokes                                                

ScienceDaily (June 12, 2009)   என்ற பகுதியில் எமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஞ்ஞான கருத்துக்களை எங்கள் கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வோம்.

Researchers at Charles Drew University of Medicine and Science in Los Angeles and Western University of Health Sciences in Pomona have discovered a reason why smoking increases the risk of heart disease and strokes.

The study, which will be presented June 11 at The Endocrine Society's 91st annual meeting in Washington, D.C., found that nicotine in cigarettes promotes insulin resistance, a pre-diabetic condition that raises blood sugar levels higher than normal. People with pre-diabetes are at greater risk of developing cardiovascular disease.

Theodore Friedman, MD, Ph.D., chief of the endocrinology division at Charles Drew University, said the findings help explain a "paradox" that links smoking to heart disease.

Smokers experience a high degree of cardiovascular deaths, Friedman said. "This is surprising considering both smoking and nicotine may cause weight loss and weight loss should protect against cardiovascular disease."

The researchers studied the effects of twice-daily injections of nicotine on 24 adult mice over two weeks. The nicotine-injected mice ate less food, lost weight and had less fat than control mice that received injections without nicotine.

"Our results in mice show that nicotine administration leads to both weight loss and decreased food intake," Friedman said. "Mice exposed to nicotine have less fat. In spite of this, mice have abnormal glucose tolerance and are insulin resistant (pre-diabetes)."

Studies have shown that smokers who are pre-diabetic have blood glucose levels higher than normal, but not high enough for diabetes, a known risk factor for heart disease. Smokers also have higher rates of diabetes, but it is not directly clear whether smoking is the cause, because there could be other risk factors, Friedman said.

In the tests, however, the mice receiving nicotine developed pre-diabetes and also had high levels of the stress hormone cortisol, which increases blood pressure and blood sugar. The study's authors were able to partially reverse the harmful effects of pre-diabetes by treating the mice with a drug that blunts the action of nicotine.

"Our results suggest that decreasing insulin resistance may reduce the heart disease seen in smokers," Friedman said. "We anticipate that in the future there will be drugs to specifically block the effect of nicotine on insulin resistance."

New drugs are needed because those that are currently available are not specific enough to completely block nicotine's effects or they have bothersome side effects, said Friedman, whose study is one of 34 being featured at The Endocrine Society's 91st annual meeting..

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: