மரிச்சிக்கட்டி, பாலைக்குளி மற்றும் கரடிக்குளி கிராமங்களுக்கான 5 வருட வேலைத்திட்டம்


மன்னார் மரிச்சிக்கட்டி, பாலைக்குளி மற்றும் கரடிக்குளி ஆகிய கிராமங்களுக்கான 5 வருட வேலைத்திட்டம் ஒன்று மிக விரைவில் பா.உ.கெளரவ Rishad Bathiudeen மற்றும் கெளரவ Hunais Farook ஆகியோரிடம் மிக விரைவில் கையளிக்கப்படும்.
இதில் உள்ளடங்கவேண்டிய, நீங்கள் பரிந்துரைக்கும் வேலைத்திட்டங்களை எனக்கு தெரியப்படுத்தவும்


எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: