இரண்டு வேறுபட்ட கொள்கைவாதிகள் ஒரே மேடையில்................?!ரண்டு வேறுபட்ட கொள்கைவாதிகள் ஒரே மேடையில் என்ன ? எப்படி? பேசுவர்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: